- Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en condities Pedicurepraktijk Faunabuurt

 

 

Algemene voorwaarden en condities Pedicurepraktijk Faunabuurt . Febr 2019.
Artikel 1:
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.
zorgvrager: een persoon met een hulpvraag op het gebied van
voetzorg waarbij de hulpvraag geen relatie heeft met onderliggend lijden of een patiënt
die door onderliggend lijden voetklachten kan ontwikkelen
of heeft ontwikkeld.
b. : Pedicurepraktijk Faunabuurt . Eigenaresse : C.R.M de
Jong.Gevestigd aan Tapirstraat 18,1e verdieping, KvK
inschrijving te
Almere met nummer: 317086 Op d.d 04-05-2018.
zorgverlener, de professional die een voetbehandeling, onderzoek of
therapie uitvoert binnen de competenties van het beroep van Pedicure.
2.
De voorwaarden hebben betrekking op
de geleverde diensten en producten geleverd door de zorgverlener,
zoals vermeldt onder 1.b.
de betalingsvoorwaarden door in 1.a genoemde personen aan voor
Pedicurepraktijk Faunabuurt. geleverde diensten, producten of een
consult.
de verplichting van de in 1a genoemde personen met betrekking tot het
verstrekken van de juiste informatie aan de Pedicure m.b.t. het veilig uit
kunnen voeren van behandelingen en/of therapie.
de verplichting van Pedicurepraktijk Faunabuurt m.b.t. wettelijke
verplichtingen ter bescherming van de in 1.a genoemde personen.
Artikel 2.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Artikel 3.
Alle tarieven zijn in euro’s en inclusief 21% of 9% BTW.
Artikel 4.
Annuleren of wijzigen van afspraken minimaal 24 uur, voor de
afgesproken tijd. Bij niet nagekomen afspraken of niet tijdig
geannuleerde afspraken wordt het tarief volledig in rekening gebracht.
Indien een afspraak vanuit wordt Pedicurepraktijk Faunabuurt
geannuleerd wordt verplaatst wordt dat gezien als overmacht en kan de
zorgvrager daar geen vergoeding voor claimen.
Artikel 5.
Annuleren of wijzigen kan op tel:0614926233 of per mail naar
pedicure.carladejong@gmail.com
Artikel 6.
Betaling geschiedt bij voorkeur contant of per pin.
Artikel 7.
Bij een niet tijdige betaling wordt er een 1ste herinneringsnota verstuurd.
Hierna wordt de factuur overgedragen aan een incassobureau en zullen
er incassokosten in rekening worden gebracht.
Artikel 8.
Indien de zorgvrager te laat is bepaalt de zorgverlener of behandeling
nog mogelijk is of dat artikel 4 van kracht is.
Artikel 9.
De zorgvrager voorziet de Pedicure vóór de eerste behandeling van alle gegevens,
waarvan de Pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk dan wel wenselijk zijn of,
waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk/ wenselijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de
behandelingen. Dit in het kader van de Wet op de Geneeskundige
Behandel Overeenkomst.
De cliënt geeft medische veranderingen door aan de Pedicure,
bijvoorbeeld chemotherapie, wijzigingen in medicatie of aandoeningen
zoals diabetes.
Pedicurepraktijk Faunabuurt is niet aansprakelijk voor schade, van
welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van
door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over
relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik
Artikel 10.
Binnen Pedicurepraktijk Faunabuurt worden de persoonlijke gegevens
van de zorgvrager in een geautomatiseerd computersysteem
geregistreerd. Al deze verzamelde gegevens worden vertrouwelijk
behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG
Artikel 11.
Pedicurepraktijk Faunabuurt is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of
beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft
meegenomen naar de praktijk.
Pedicurepraktijk Faunabuurt geeft 7dagen kwaliteit garantie op
behandeling en producten. Garantie vervalt indien:
De cliënt de gegeven adviezen van Pedicurepraktijk Faunabuurt niet
heeft opgevolgd
De cliënt de verwijzing door Pedicurepraktijk Faunabuurt naar een
ander discipline niet heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of
aanwijzingen heeft gebruikt.
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product,
moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen,
schriftelijk dan wel telefonisch worden gemeld aan Pedicurepraktijk
Faunabuurt
Artikel 12.
Pedicurepraktijk Faunabuurt dient de cliënt binnen zeven dagen na
ontvangst van de schriftelijke klacht, adequaat antwoord te geven.
Indien de klacht gegrond is dan zal Pedicurepraktijk Faunabuurt de
behandeling opnieuw gratis uitvoeren. Er geldt een
inspanningsverplichting maar geen resultaat verplichting.
Als een behandeling geen gewenst resultaat oplevert is in geen geval
recht op restitutie of vrijstelling van betaling noch van een reductie.
Artikel 13.
Ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan
daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden
gegeven. Aanpassingen ortheses binnen 1 maand na aflevering (of tot
de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom
niet in rekening gebracht. Er geldt een inspanningsverplichting maar
geen resultaat verplichting.
Bij geen gewenst resultaat is er nooit sprake van restitutie, reductie of
vrijstelling van betaling.
Artikel 14.
Indien Pedicurepraktijk Faunabuurt en de zorgvrager niet tot
overeenstemming kunnen komen bij verschillen genoemd onder artikel
12 en/of 13 dan kan de zorgvrager het geschil conform de Wkggz
voorleggen aan een geschillencommissie
De zorgvrager kan het geschil ook voorleggen aan de
brancheorganisatie Provoet.
Artikel 15.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Almere.
Artikel 16.
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands
recht van toepassing. Geschillen uit hoofden van de Overeenkomst en/
of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter van de rechtbank.